Onze organisatie

Wij zijn een Zoetermeerse woningcorporatie met ruim 6.300 huurwoningen. Naast goede woningen, werken we aan fijne buurten waar de huurders zich thuis en prettig voelen. Dit doen we samen met de bewoners en andere partners in de wijk.

Ondernemingsplan Samen werken aan Wonen

Samen met huurders, medewerkers en samenwerkingspartners hebben we ons ondernemingsplan voor 2022 t/m 2025 opgesteld:

Samen werken aan Wonen


De basis voor dit ondernemingsplan zijn onze kernwaarden: Blijven leren, samenwerken en kwaliteit bieden.

Dit doet De Goede Woning:

We bieden een passend thuis in fijne buurten voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien.

Droom van De Goede Woning:

In onze droom woont iedereen in een schone, duurzame, goed onderhouden, veilige en passende woning in een fijne buurt waar je je thuis voelt. Inwoners van de buurt, partners in de wijk en de corporatie werken hier samen aan. In elke buurt wonen mensen met verschillende inkomens en andere achtergronden.

Deze droom vormt het uitgangspunt voor waar wij komende jaren onze aandacht op richten via onze strategische doelen en resultaten.

Strategische doelen en resultaten:


Prettig Wonen
 • Zorg voor onze woningen
 • Meewerken aan een fijne buurt
 • Waardevolle relaties met samenwerkingspartners
 • Tevreden huurders
Passend Huis
 • Toevoegen van woningen in de juiste mix voor onze doelgroepen
 • Doorstroming vergroten
 • Woonlasten betaalbaar houden
Duurzaam
 • Toekomstgerichte organisatie
 • Tevreden medewerkers
 • Energiezuinige woningen
Organisatiestructuur

Directeur-bestuurder

Aan het hoofd van onze organisatie staat de directeur-bestuurder. Per 1 januari 2018 is Mariëtte Heemskerk door de Raad van Commissarissen aangesteld voor deze functie. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en het functioneren van De Goede Woning en geeft leiding aan de managers. De directeur-bestuurder legt intern verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en extern aan de minister, Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Managementteam

Ons managementteam stuurt de organisatie, die uit verschillende afdelingen en teams bestaat, aan. Het managementteam bestaat uit drie managers:

 • Manager Wonen
 • Manager Vastgoed
 • Manager Financiën & ICT
 • Businesscontroller
 • Bestuurssecretaris

Business Controller

Onze Business Controller is onder meer verantwoordelijk voor de interne controle, waaronder ook het kritisch bewaken en toetsen van (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten zoals jaarplannen en investeringsbeslissingen en het toetsen van de betrouwbaarheid van onder andere managementinformatie. En de Business Controller is verantwoordelijk voor het risicomanagement en draagt bij aan good governance, integriteit en aan continue verbetering van de maatschappelijke dienstverlening van De Goede Woning.

Bestuurssecretaris

De bestuurssecretaris ondersteunt inhoudelijk de directeur-bestuurder en voor de vergaderingen de Raad van Commissarissen en haar commissies. Daarnaast bewaakt de bestuurssecretaris de Governance en stelt Governancedocumenten op.
De bestuurssecretaris speelt een rol in het opstellen van corporatebeleid, waaronder het Ondernemingsplan.

Geschiedenis De Goede Woning

De Goede Woning is op 1 november 1931 opgericht als R.K. Woningbouwvereniging De Goede Woning te Zoetermeer. In die tijd was Zoetermeer een kleine agrarische gemeenschap met als bijnaam 'boterdorp'. In 1927 was Brinkers namelijk de grootste margarinegrossier van Nederland! En zo waren er nog wel meer boterboeren in Zoetermeer gevestigd.

Woningen voor arbeiders

De woonsituatie voor de arbeiders van boterfabriek Brinkers en landarbeiders liet helaas te wensen over. Het was een economisch schrale periode waarbij de volkshuisvesting in Nederland via particulier initiatief als woningbouwverenigingen gestalte kreeg. De overheid stelde eisen aan de woningen via de Woningwet 1901 en faciliteerde de bouw van woningen door onder meer het verstrekken van Rijksleningen aan woningbouwverenigingen (als Toegelaten Instelling, TI).

Groeikern

Tot in de 60-er jaren werkte De Goede Woning zelfstandig met een uitvoerend bestuur. Toen in 1962 Zoetermeer een groeikernstatus kreeg ontstond een nieuwe situatie. Het dorp moest in een relatief korte tijd uitgroeien naar een compacte stad met circa 100.000 inwoners. Veel nieuwe inwoners kwamen uit Den Haag. Palenstein was de 1e uitbreidingswijk van Zoetermeer. Er werden grote flats gebouwd voor gezinnen door de gemeente Zoetermeer. Al snel werd duidelijk dat de inmiddels 3 woningbouwverenigingen (Beter Wonen, De Goede Woning en CWZ) nauw moesten gaan samenwerken. Hiervoor werd de SGATW (Stichting voor Gemeenschappelijk Administratief en Technisch Woningbeheer) opgericht, waarvan de 3 woningbouwverenigingen samen het bestuur vormden.

Sterke groei en scheiding

Het was een hectische maar ook boeiende periode. Jaren met een woningproductie van 1.000 woningen was geen uitzondering. De woningen werden geen eigendom van de SGATW, maar van één van de bouwverenigingen. Bij een woningbouwcontingent van bijvoorbeeld 480 woningen werden 3 gelijke projecten gebouwd, zoals de woontorens in Palenstein.
De SGATW, later vooral bekend onder de naam WFZ (Woning Federatie Zoetermeer), groeide snel met de toename van het woningbezit en de WFZ stond hoog aangeschreven. Eind 1985 gingen de besturen uiteen en werd het personeel onderling verdeeld. Om de continuïteit van de nieuwbouw veilig te stellen werd de SNZ (Stichting Nieuwbouw Zoetermeer) opgericht. Hierin werkten de besturen van de woningbouwverenigingen (noodgedwongen) nog wel samen.

De Goede Woning

Op 1 januari 1986 startte De Goede Woning (met circa 4.300 woningen) met haar kantoor in de Storkstraat. De groei van Zoetermeer en dus ook de woningcorporaties nam daarna sterk af. In 1995 werd ook de samenwerking in SNZ beëindigd en namen de corporaties de nieuwbouw zelf ter hand. De technische afdelingen waren de laatste jaren al steeds meer betrokken bij de ontwikkeling van nieuwbouw door SNZ. De overgang was een logisch stap. In die tijd was ook door de veroudering van het bezit het begrip Grootonderhoud ingeburgerd.

Verzelfstandiging

In 1996 werd op initiatief van Staatsecretaris Heerma de Bruteringswet aangenomen en uitgevoerd. Dit was een belangrijke ontwikkeling voor alle woningcorporaties. Alle Rijkssubsidies die de woningcorporaties nog tegoed hadden werden in één keer verrekend met de uitstaande Rijksleningen. Deze operatie wordt ook wel de verzelfstandiging van de woningcorporaties genoemd. Vanaf dat moment werd de exploitatie van sociale huurwoningen alleen nog incidenteel door een eenmalige bijdrage gesubsidieerd en moesten woningcorporaties na overleg met de Huurdersorganisatie zelf de huurverhoging vaststellen. Daarvoor gebeurde dat laatste door de Tweede Kamer.

Professionalisering

Daarna volgden diverse organisatorische veranderingen bij woningcorporaties. Veel verenigingen werden omgevormd tot een stichting, omdat leden van een bouwvereniging dezelfde rol hadden als een huurdersvereniging. Ook bestuurlijk vond een professionaliseringsslag plaats. Het bestuursmodel met drielagen werd vervangen door een twee laagsmodel, ook wel bekend als Raad van Toezichtmodel. Bij De Goede Woning werden deze veranderingen doorgevoerd op 1 januari 2000.

Governance

Governance is voor corporaties vastgelegd in de Governancecode. Deze bestaat uit normen voor goed bestuur en goed intern toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing, die in acht moeten worden genomen door (leden van) het bestuur en de Raad van Commissarissen. De Governanceregels hebben we vastgelegd in de volgende statuten en reglementen:

Prestatieafspraken 2023

Jaarlijks maken wij met de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken. Dit zijn prestatieafspraken voor meerdere jaren, waarbij we ieder jaar passende afspraken maken. De prestatieafspraken bereiden we voor in de vorm van een bod voor 1 juli van ieder jaar, dat we bespreken met onze huurdersorganisatie HUIB. De uitwerking van dit bod wordt opgenomen in de prestatieafspraken voor het daarop volgende jaar.

Deze prestatieafspraken worden door de betrokken organisaties uitgevoerd. We volgen de uitvoering van de prestatieafspraken in overleggen met alle betrokken partijen. Voorbeelden van thema's uit de prestatieafspraken zijn: betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, duurzaamheid en leefbaarheid.

De prestatieafspraken 2023 zijn door de gemeente Zoetermeer en de corporaties getekend en door de huurdersorganisaties getekend voor gezien.
Bekijk onze prestatieafspraken.

Maatschappelijke visitatie

In 2021 hebben wij een maatschappelijke visitatie laten uitvoeren. Er is onderzocht of wij maatschappelijk de goede dingen doen en of we deze ook goed doen. Het onderzoek is uitgevoerd door Raeflex en gaat over de periode 2017-2020.

Lees hier het visitatierapport 2021.
Tevredenheidsonderzoek

Via een vragenlijst vragen we huurders regelmatig naar hun ervaringen met onze dienstverlening. De enquêteresultaten en de tips van onze huurders gebruiken we om te weten wat goed gaat en waar wellicht nog verbetering mogelijk is.
De enquêtes versturen we via Inceptivize. Onder meer direct nadat een reparatie is uitgevoerd, als een nieuwe woning is opgeleverd of als een huurder is verhuisd. We vergelijken onze meetresultaten met die van andere woningcorporaties via de Aedes benchmark.

Privacyverklaring

Om ons werk uit te voeren en om met (keten)partners te kunnen samenwerken, leggen wij persoonsgegevens vast. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen.

De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. De Goede Woning handelt binnen de kaders van de wet en maakt daarvoor onder andere gebruik van de privacy documenten die beschikbaar zijn gesteld door Aedes.

In onze privacyverklaring leest u hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Lees onze privacyverklaring

Contact

Regel snel uw woonzaken online via MIJN DGW. Ook zijn we te bereiken via woonservice@dgw.nl of tel. 079 - 343 80 00
Lees hier al onze contactinformatie