Veelgestelde vragen over de huuraanpassing

Hier vindt u de vragen en antwoorden over de huuraanpassing in 2021. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar: woonservice@dgw.nl.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag

In 2020 zijn de regels voor de huurtoeslag aangepast. Hierdoor hebben meer huurders recht op deze toeslag dan daarvoor. U kunt tot 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aanvragen bij de belastingdienst.

Krijgt u al huurtoeslag? Dan hoeft u niets te doen. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.

Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

U kunt bezwaar maken tegen de huuraanpassing. Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2021 bij ons binnen zijn via woonservice@dgw.nl. Wij toetsen uw bezwaar. Zijn we het met u eens, dan passen we het voorstel aan. Zo niet, dan sturen wij het formulier naar de Huurcommissie en vragen we de Huurcommissie om de redelijkheid van het voorstel te toetsen.

Op de website van De Woonbond is meer informatie over de jaarlijkse huuraanpassing te vinden. Op deze site staan ook voorbeelden van bezwaarbrieven.
Modelbrief vrije sector
Modelbrief sociale huur

Wanneer ontvang ik de brief over de huuraanpassing?

U ontvangt voor 1 mei 2021 een brief van ons.

Wanneer gaat de huuraanpassing in?

Uw huuraanpassing gaat in op 1 juli 2021.

Met hoeveel mag de huur worden aangepast?
Ik woon in een sociale huurwoning

Elk jaar stelt de overheid vast met hoeveel procent de huurprijs voor sociale huurwoningen maximaal mag worden verhoogd. De huur van zelfstandige huurwoningen mag per 1 juli 2021 niet worden verhoogd.

Ik woon in een vrije sector huurwoning

Voor huurders in de vrije sector geldt dit jaar voor het eerst een maximum van 2,4%. Staat er een lagere huurverhoging in het contract? Dan geldt dat als maximum.

Ik huur een garage
Er is geen wettelijk maximum aan de huuraanpassing van een garage. Hoeveel wij de huur mogen verhogen, is afhankelijk van wat wij in het huurcontract met u hebben afgesproken.
Wat als ik betaalproblemen heb?

Neem contact met ons op, samen zoeken we naar een oplossing.
Bel naar (079) 343 80 00.

We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Hoe kan ik in 2021 eenmalige huurverlaging aanvragen?

Eind april kunt u hier een vragenlijst invullen om te zien of u voor huurverlaging in aanmerking komt.

Ik ben (plotseling) werkloos. Krijg ik huurverlaging?

Daalt uw inkomen plotseling, doordat u werkloos bent geworden? Dan kunt u een huurverlaging aanvragen (tot € 752,33 in 2021). Bij die aanvraag moet u de volgende bijlagen meesturen:

  • Een kopie van het uittreksel uit de Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van één van de bewoners. Uit dit uittreksel moet blijken hoeveel bewoners er op uw adres zijn ingeschreven.
  • Inkomensgegevens die laten zien:
    • Het actuele huishoudinkomen van de huurder en eventuele partner. Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) hoort niet bij het huishoudinkomen.
    • Bewijs kan bestaan uit: salarisstroken van de laatste maanden, uitkeringsgegevens of een verklaring van de boekhouder als de huurder ZZP'er is.

Stuur uw aanvraag en de bijlagen naar woonservice@dgw.nl.
U moet voor 31 december 2022 aantonen dat u huurtoeslag heeft ontvangen (met de definitieve berekening van de Belastingdienst). Dit om misbruik te voorkomen. Doet u dit niet, dan wordt de korting met terugwerkende kracht geschrapt en moet u de verschuldigde huur alsnog betalen.

Mogen jullie onbeperkt de huurprijs blijven verhogen?

Nee, dat mag niet. Bij een sociale huurwoning mag de kale huurprijs niet boven de maximale huurprijsgrens uitkomen. De huurprijs wordt dan op de maximale huurprijsgrens bevroren.

Hoe bepalen jullie die maximale huurprijs?

De maximale huurprijsgrens wordt bepaald met een puntensysteem, het "woningwaarderingsstelsel". Hiermee wordt de kwaliteit van een huurwoning uitgedrukt in een aantal punten. Elke woning krijgt punten voor onder andere de oppervlakte van de woning, de voorzieningen daarin, de energiezuinigheid van de woning en de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken). Hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger het aantal punten. Bij elk puntentotaal hoort een maximaal toegestane huurprijs.

Via Mijn DGW kunt u zien hoe de maximale huurprijs voor uw woning is bepaald. U kunt het aantal punten en de maximale huurprijs van de woning zelf berekenen met de huurprijscheck op de website van de Huurcommisie.

Is er een maximum bij een vrije sectorwoning?

Er is geen wettelijk maximum aan de huuraanpassing. Hoeveel wij de huur mogen verhogen, is afhankelijk van wat wij in het huurcontract met u hebben afgesproken. U ontvangt hierover een brief van ons voor 1 mei.

Waarom is het aantal punten van mijn woning anders dan vorig jaar?

Er zijn onder andere punten voor de oppervlakte van de woning, tuin of balkon. Maar ook voor de energieprestatie en de WOZ-waarde. De WOZ-waarde kan elk jaar veranderen. Daardoor kan ook het aantal punten elk jaar veranderen.

Daarnaast moeten wij minimaal één keer in de tien jaar de energieprestatie van de woning opnieuw bepalen. Deze wijzigingen kunnen tot een ander aantal punten leiden.

Wat is de WOZ-waarde van mijn woning?

Uitleg over de WOZ-waarde van uw woning kunt u vinden op de website van de gemeente Zoetermeer.

Uw WOZ-taxatieverslag kunt u bekijken op de website mijn overheid.

Hoe komen jullie aan de informatie over mijn inkomen?

Wij vragen bij de Belastingdienst een inkomensindicatie op over het jaar 2018. De Belastingdienst geeft ons geen gespecificeerde inkomensgegevens. Wel een verklaring waarin staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. Als de huuraanpassing hoger uitkomt dan 5,1% voegen wij de verklaring bij het voorstel tot huuraanpassing. De verklaring van het huishoudinkomen mag niet worden bewaard.

Mogen jullie, gelet op de wet privacy, mijn gegevens wel opvragen?

Ja, de Rijksoverheid heeft de 'Wet gegevensverstrekking Belastingdienst' goedgekeurd.

Welke gegevens krijgen jullie van de Belastingdienst?

Wij kunnen een inkomensindicatie opvragen voor onze huurwoningen waarvan de maximale huurprijs nog niet is bereikt. Dit is op basis van het aantal punten per 1 juli 2020. De Belastingdienst geeft geen gespecificeerde inkomensgegevens. Ook geeft de Belastingdienst geen persoonsgegevens van de leden van uw huishouden.

Wat als de huishoudverklaring van de Belastingdienst niet klopt?

Dan kunt u bij ons bezwaar maken tegen de huuraanpassing. Dit kan alleen als de voorgestelde huuraanpassing meer dan 5,1% is. U kunt het formulier vinden op de website van de huurcommissie. Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2020 bij ons binnen zijn via woonservice@dgw.nl.

Hoe maak ik bezwaar tegen de huuraanpassing?

Bent u het niet eens met de huuraanpassing? Dan kunt u bezwaar maken tegen de huuraanpassing via dit formulier op de website van de Huurcommissie.

Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2020 bij ons binnen zijn via woonservice@dgw.nl. Wij behandelen uw bezwaar uiterlijk 6 weken na 1 juli. Daarna krijgt u van ons bericht.

Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing als ik het niet eens ben met het onderhoud van de woning?

Nee.
Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de huuraanpassing als u het niet eens bent met het onderhoud van de woning. U kunt wel een verzoek om tijdelijke huurverlaging aanvragen via de Huurcommissie.

Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing voor een garage?

Nee.
U kunt geen bezwaar maken tegen de huuraanpassing voor een garage. U kunt ons wel wijzen op een eventueel onjuiste huuraanpassing. Als u het niet eens bent met de huuraanpassing kunt u dit aan de kantonrechter voorleggen. Een procedure bij de Huurcommissie is niet mogelijk.

Hoe gaat de betaling van het nieuwe huurbedrag per 1 juli 2021?

Vanaf 1 juli 2021 schrijven wij de nieuwe huurprijs (en de aangepaste servicekosten) af van uw bankrekening. Dit doen wij op de eerste werkdag van de maand. U hoeft hiervoor niets te doen. Als u geen automatische incasso heeft, ontvangt u van ons een (digitaal) betaalverzoek.

Wat is het Sociaal Huurakkoord?

De Woonbond en Aedes hebben afspraken gemaakt over het huurbeleid voor de komende jaren. Deze afspraken staan in het Sociaal Huurakkoord. Wij volgen zoveel mogelijk de afspraken van Aedes en de Woonbond.

Mijn vraag staat er niet bij

Neem contact met ons op. Stuur een e-mail naar woonservice@dgw.nl of bel (079) 343 80 00. Of kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.