Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is als eerste verantwoordelijk om toezicht te houden op het bestuur. Daarnaast is zij voor het bestuur een belangrijk klankbord en werkgever voor de bestuurder. De RvC bespreekt met de bestuurder de verschillende ontwikkelingen, maar zij laat zich ook informeren door het bestuur van de Huurdersvereniging, de ondernemingsraad en anderen.

Profiel
De RvC werkt nauw samen als team die met een brede expertise is samengesteld. De leden moeten voldoen aan een profielschets. Zo dienen ze onder meer onafhankelijk te zijn en beschikken over bepaalde competenties, vaardigheden en over een vooraf bepaalde specifieke discipline extra kennis en ervaring te beschikken. De door de rvc gedefinieerde disciplines die ten minste in hun midden vertegenwoordigd wil hebben zijn: bouwzaken, financiën, juridische zaken, organisatie en volkshuisvesting.  De RvC komt doorgaans tussen de 6 en 10 keer per jaar bijeen en heeft een vastgelegde agenda.

Beoordeling
Jaarlijks beoordeelt de RvC de bestuurder, het beleid dat wordt gevoerd en de wijze waarop wij als organisatie functioneren. De RvC laat zich in haar functie bijstaan door de accountant die op meerdere momenten in het jaar verslag uitbrengt aan de RvC. Zij stelt zelfstandig vast met welke accountant wij werken. De RvC beoordeelt verschillende verantwoordingsdocumenten van het bestuur, waaronder het jaarverslag en de jaarrekening. Ook verleent de RvC goedkeuring aan bepaalde besluiten van het bestuur voordat deze ten uitvoer kunnen worden gebracht, zoals grote projecten, diverse meerjarenramingen en het ondernemingsplan.

Statuten
Deze zaken liggen vast in statuten. De RvC stelt de statuten, de investeringsstatuut en reglement voor de selectie-, beoordelings-, en remuneratiecommissie vast. De statuten van een woningcorporatie vraagt overigens expliciet de goedkeuring van de minister. De RvC heeft een tweetal commissies die haar uit de eigen gelederen adviseren. Op financieel gebied is dat de Auditcomissie en voor wat betreft de werkgeverszaken richting het bestuur is dat de Remuneratiecommissie. Ten slotte heeft zij ook een rol in de Klokkenluidersregeling

Benoeming
Leden van de RvC worden benoemd door de RvC, waarbij twee leden worden voorgedragen door Huurdersvereniging. Voorafgaand aan de benoeming van een lid wordt advies van de directeur ingewonnen. Leden van de RvC worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en mogen maximaal twee keer vier jaar zitting hebben in de RvC.  

Samenstelling RvC (vanaf 1 januari 2018)

Ing. J. van der Meulen MSc (voorzitter)

 • Benoemd: april 2012
 • Laatste herbenoeming: april 2016
 • Dagelijkse functie: Partner bij Wielinq
 • Geboortejaar: 1952

Relevante nevenfuncties:

 • Voorzitter stichting Telecom & Internetgebruikers Nederland
 • Lid Raad van Toezicht stichting Veiligheid.nl
 • Voorzitter stichting Vrienden van het centrum voor reuma en revalidatie in Rotterdam
 • Voorzitter Raad van Toezicht Zorgcentra Meerlanden

K.J.R. Schiffer (vicevoorzitter)

 • Benoemd: oktober 2014
 • Herbenoeming: oktober 2018
 • Dagelijkse functie: zelfstandig strategisch adviseur en toezichthouder
 • Geboortejaar: 1955

Relevante nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen van Novalink B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen van Maro Investments
 • Lid bestuur van APEP

Ir. K. Sant

 • Benoemd: januari 2018 
 • Dagelijkse functie: directeur/eigenaar Concire & Partners en Ka-Sa in Delft
 • Geboortejaar: 1952

Relevante nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht stichting Wijdezorg in Zoeterwoude
 • Lid Lighthouse departement Haaglanden
 • Moderator en initiator debatplatform Top-Delft initiatiefgroep Wijken, Innovatie en Zorg

M. Souverijn AA

 • Benoemd: april 2012
 • Laatste herbenoeming: maart 2014
 • Dagelijkse functie: Accountant
 • Geboortejaar: 1961

Relevante nevenfunctie:

 • Lid raad van commissarissen van Dunavie in Katwijk

M.C.J. Schoordijk

 • Benoemd: april 2012
 • Laatste herbenoeming: juli 2015
 • Dagelijkse functie: Concernsecretaris bij GVB Amsterdam
 • Geboortejaar: 1968

Relevante nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen van woningcorporatie Intermaris
 • Bestuurslid Hart voor het Vondelpark

Nieuwe leden

Leden van een RvC hebben een maximale zittingstermijn van vier jaar. Voor twee leden loopt deze termijn binnenkort af. De RvC heeft twee nieuwe leden benoemd:

 • Karel Sant vervangt Raymond Pijpers (1-1-2018). 
 • Johan Schudde vervangt Maarten Souverijn (1-3-2018)