Governance

Governance

De Goede Woning hecht belang aan deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder begrepen integer en transparant handelen van het bestuur, goed toezicht op het bestuur en afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht. Wij onderschrijven daarom de principes van de Governancecode Woningcorporaties.

De Governancecode bevat normen voor goed bestuur en goed intern toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing, die in acht moeten worden genomen door (leden van) het bestuur en de Raad van Commissarissen.

De Governanceregels hebben we vastgelegd in de volgende statuten en reglementen:

Maatschappelijke visitatie

In 2016 hebben wij een maatschappelijke visitatie laten uitvoeren. Er is onderzocht of wij maatschappelijk de goede dingen doen en of we deze ook goed doen. De beoordeling:

  • Presteren naar Opgaven en Ambities: 7,2
  • Presteren volgens Belanghebbenden: 7,7
  • Presteren naar Vermogen: 6,3
  • Governance: 6,9

In 2012 hebben we dit ook laten uitvoeren: lees hier visitatierapport van 2012

Klokkenluiders- regeling

Medewerkers, bestuur, directie en Raad van Commissarissen kunnen via de Klokkenluidersregeling melding maken van eventuele vermoedens van misstanden binnen De Goede Woning.

Integriteitscode

Ons uitgangspunt is respect voor elkaar. Respect voor onze huurders en onze belanghouders. Wat dit precies inhoudt, hebben we vastgelegd in een integriteitscode.