Bestuur

Bestuur

Ons bestuur is vormgegeven met een bestuurder, die tevens directeur is. Voor deze functie heeft de raad van commissarissen de heer Kees Karsten aangesteld als interim bestuurder. Hij vervangt de heer Ed Pannebakker die op 31 mei 2017 afscheid nam van De Goede Woning. Er wordt een nieuwe directeur-bestuurder geworven.  

Eindverantwoordelijk
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en het functioneren van De Goede Woning. Voor een goed en gedragen beleid voert het bestuur overleg met de Huurdersvereniging, de wethouder Wonen, andere vertegenwoordigers van organisaties die mede afhankelijk zijn van De Goede Woning, de ondernemingsraad en het meest intensief met het managementteam.

Verantwoording
Het bestuur legt intern verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en extern aan de minister, de externe toezichthouders het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Statuten
Een belangrijke leidraad voor het bestuur zijn de statuten van de stichting en de uitgebreide wet- en regelgeving die voor woningcorporaties van toepassing is. De spelregels die tussen de rvc en het bestuur gelden zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en uitgebreid vastgelegd in de governancecode.